آخرین اخبار مدارس


02 بهمندبستان دخترانه

30 دیدبستان پسرانه

28 دیدبستان دخترانه

25 دیدبستان دخترانه

24 دیدبستان دخترانه

18 دیدبستان دخترانه

18 دیدبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

مجموعه کتاب های علوم ترسناک

نیک آرنولد

شگفتی های بدن

دبستان پسرانه

هوش کمپلکس

.

هوش

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

محمد هادی دایی

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه

افشین فلاح نژاد

مسابقه: تورنی تیم ریاضی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

نازنین زینب چوب تراش

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

محمدصدار دهقانی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

علی جلالیان

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

ابوالفضل حمیدی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

طه برزین

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول

دبستان دخترانه

زهرا شحنه پور

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

سید حسین پورطباطباعی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

زهرا دهقان

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

فاطمه باغی پور

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

ابوالفضل حمیدی

مسابقه: تورنی تیم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

فاطمه باغي پور

1388/05/25

دبستان دخترانه

ياسمن قادريان تفت

1393/05/27

دبستان دخترانه

طناز فلاح تفتي

1393/05/25

دبستان دخترانه

نازنين زهرا فلاح تفتي

1389/05/24

دبستان دخترانه

كوثر افشاري فر

1391/05/31